Missie / Visie / Waarden

* ALLE KUNST VOOR ALLE MENSEN *


Waar staan we voor? Waar gaan we voor?

Missie / Visie

Cultuurcentrum Sint-Niklaas levert, vanuit/voor én met mensen zijn eigen culturele bijdrage aan de maatschappij. Op deze manier willen we, vanuit het geloof in de waarde van cultuur/kunst/creativiteit, zo veel mogelijk verschillende individuen, innerlijk verrijken en zo de gemeenschap verbinden.

Cultuurcentrum Sint-Niklaas wil zich binnen de contouren van het stads/maatschappelijke weefsel plaatsen en zich opstellen/profileren als een open netwerkorganisatie. Dit willen we organisatorisch bewerkstellingen door te evolueren naar een werking met ‘tweesporenbeleid’. Op deze manier wensen we vandaag en morgen cultuur/kunst/creativiteit bij het individu/de gemeenschap te brengen en vice versa.

Transversale waarden

Een aantal waarden willen we uitdrukkelijk expliciteren omdat ze zowel de interne organisatorische aanpak bepalen.

Eerst en vooral onderkennen we de waarden en het belang van de stedelijke (en Vlaamse) beleidsprioriteiten.

Ook voor het Cultuurcentrum staan de stedelijke transversale waarden: duurzaamheid, democratie, dienstverlening en diversiteit centraal.

Uit het witboek voor de bestuursperiode 2013-2019 blijkt de ambitie van het bestuur om Sint-Niklaas verder te ontwikkelen als een zorgzame, veilige, aangename, verdraagzame, milieubewuste en zelfzekere Vlaamse centrumstad, waar niemand uitgesloten wordt en die zich verbonden weet met Europa en de wereld. Deze overkoepelende thema‟s zijn de focuspunten van het bestuur en worden opgedeeld in vier transversale principes. Als culturele organisatie en actieve partner kunnen we een centrale en dynamische rol spelen in het verwezenlijken van deze ambitie.


Naar een andere organisatievorm - ‘tweeledige’ werking

CC Sint-Niklaas kiest in de toekomst voor een andere organisatievorm. In functie hiervan worden de pijlers van onze werking opgedeeld in exploratie en exploitatie. Opzet is om naar een balans en constante uitwisseling te streven tussen beide onderdelen.

Exploitatie is gericht op een aantal stabiele kerntaken die zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Er wordt binnen alle segmenten van de organisatie gestreefd naar een efficiënte werking van de ‘kern’taken. Dit zodat de exploitatie zo vlot mogelijk verloopt en er ruimte gecreëerd wordt voor experiment.
*Wat plaatsen we in de kern van onze werking.

Exploratie is gericht op het zoeken en ontdekken van innovatie, staat voor het (onder)zoekende, procesmatige en verkennende deel van de werking. Het impliceert een groter risico en experiment. Er worden strategieën in de organisatie geïnjecteerd waardoor er tijd/ruimte maar ook zin komt voor experiment.
* Wat willen we verschuiven/onderzoeken/vernieuwen.


Wat gaan we doen om dit te bereiken?

Strategische doelstellingen

  • Er is een divers/breed/actueel en kwaliteitsvol cultuuraanbod (via programmatie, co-creatie en ondersteuning).
  • Er is een divers/breed/actueel en kwaliteitsvol aanbod inzake educatie, reflectie en bevraging.
  • Er is aandacht voor actieve en passieve cultuurbeleving.
  • Er is aandacht voor verbinding van mensen via cultuur/kunst/creativiteit.
  • Er is aandacht voor een permanente dialoog met de samenleving, kunstenaars en publiek.
  • Er is aandacht voor diversiteit.
  • Er is aandacht voor digitalisering.
share on